E-post 2003 banade väg för opt-in – inblick i 20042003 var ett mardrömsår kantat av obegränsade hänsynslösa virus och spamattacker som skapat stor förödelse hos såväl vanliga hemanvändare som i stora företagsnätverk.

I augusti tvingades Livsmedelsverket, Riksskatteverket, Regeringskansliet och Socialstyrelsen att stänga sina e-postservrar på grund av Sobig.F. Bredbandsbolaget tvingades stänga av över tusen kunder på grund av spamspridning och därmed alla användares möjlighet att skicka e-post via egna e-postservrar.

L-Soft har noga bevakat trender i e-postkommunikation och aktivt drivit opt-in frågan i Europa och USA. Denna artikel summerar förra årets trender och ger insikt i det kommande året.

Rekordökning av spam och virus under 2003

För första gången i historien svarade spam för mer än hälften av all e-posttrafik. Virusutbrotten under 2003 slog ut många nätverk och påverkade regeringar, företag och organisationer, ibland under flera dagar.

När virus och spam går samman, som de gjorde med Sobig. F-viruset, blir resultatet förödande. Sobig. F förvandlade datorer med ovetande användare till e-postservrar. Spammarna använde sedan dessa servar för att distribuera nya spammeddelanden. Nätverk översvämmades av den trafik det åstadkom och många användares postboxar stängdes ner på grund av den plötsliga volymen av e-post.

Genombrott uppnått genom internationellt samarbete

Det stora trycket från IT industrin och användare tvingade även EU politiker och beslutsfattare att sätta sig in i hur e-post används idag och hur omfattande spam- och virustrenderna egentligen är.

Flera forum hölls under året för att belysa och diskutera vilka åtgärder som behövs vidtas för att tilltala de olika legala, tekniska, utbildnings- och internationella aspekter av spam runtom i världen. Vad man kom fram till var att internationellt samarbete är ett grundläggande krav om man ska komma till rätta med och skydda globala nätverk från spam, virus och annan form av förstörelse via internet.

I riktning mot opt-in

Historia skrevs då den svenska regeringen på eftermiddagen den 4 december 2003 lämnade in ett nytt lagförslag för att bekämpa spam i Sverige. Förslaget bygger på både ett EG direktiv om integritet och elektronisk kommunikation samt den "Can-spam" lag som president Bush signerade den 16 december 2003 i USA. Can-Spam bygger, till skillnad från EG direktivet, på opt-out som innebär att företag får skicka ut reklam via e-post tills mottagaren meddelar att denne inte längre vill ha dem. Både i Europa och USA ska all e-postreklam innehålla avsändaradress och möjlighet att kunna tacka nej till fortsatt reklam. Både EU direktivet och USA's Can-Spam har blivit hårt kritiserade för sina brister och har beskyllts för ineffektiva och närmast oproduktiva anti-spam. Dock, operfektionistiskt eller inte, bör dessa lagar ses som ett första steg i rätt riktning och ett komplement till andra försök att lösa problemen. Både EU och FTC kommer noggrant att bevaka utvecklingen, utvärdera och rapportera genomslagskraften av dessa nya lagar.

Förhoppningsvis kommer USA så småningom ändra deras nuvarande lag och introducera opt-in som enda sättet att få kommersiell e-postkommunikation att fungera.

Många studier visar att e-postmarknadsföring med samtycke leder till bättre resultat än oönskat e-postreklam. Frekvenser av öppnade meddelanden och klick på de länkar som finns med i meddelandet är ofta tvåsiffriga. Trots detta är behovet av fortsatt utbildning på de nya reglerna fortfarande stort.

Insikter för 2004

Allt blir värre innan det kan bli bättre

Det finns inga garantier för att 2004 kommer bli bättre än 2003. Trots den positiva utvecklingen kommer spamflödet inte att minska. Istället har MessageLabs förutspått att till april 2004 kommer 70 procent av e-posttrafiken vara spam samtidigt som F-Secure förväntar sig att attackerna mot datasystem kommer öka och bli mer professionella. Värst av allt är att virusdesigners och spammare kommer samarbeta för att förbättra de tekniker som de använder sig av.

I nuläget finns många ineffektiva tekniska lösningar på spamproblemen, som exempelvis förenklad filtrering, port 25-blockning, "challenge-response" system och svartlistning. Troligtvis kommer de flesta datoranvändare i slutet av året att ha någon form av spam och virusfilterskydd för deras centrala e-postservrar och e-postklienter. Filtreringsskydd utvecklas ständigt och optimering av filtreringen kommer vara en betydelsefull sysselsättning för många under 2004. Två filtreringstekniker som ser lovande, effektiva och pålitliga ut är Bayesian filters och signaturidentifikation. Identifikation genom signatur är förmodligen den säkraste vägen att identifiera spam, medan självlärande Bayesian filters fungerar bäst på en individuell nivå.

Genomslagskraft i den nya lagen

Det direkta målet med 2002/58/EG direktivet är att minska spam från Europa. Detta sker genom att kräva att kommersiell e-post skickas med opt-in och åtala europeiska spammare. Ett långsiktigt mål för EU:s opt-in direktiv bör vara att kämpa för det gradvisa antagandet av opt-in lagstiftningen i resten av världen.

Vi förväntar oss att se rättstvist och straff för spammare då spam blir illegalt under 2004. Opt-inreglerna är nya och kan endast tillämpas inom EU, så de kommer att ha en marginell genomslagskraft på våra "inboxar" då majoriteten av spam kommer från USA och numera Kina.

Förbättrad standard för e-postmarknadsföring

Behovet för utbildning kommer att fortsätta vara stort under 2004. En färsk undersökning från England visar att mer än en tredjedel av engelska företag är omedvetna om den nya lagen. Här är dock inte England unika. Situationen är troligen liknande i andra EU-länder och framförallt i de länder som inte implementerade EG-direktivet i sin nationella lag i tid.

Nyckelfaktorerna för lyckad e-postmarknadsföring 2004 kommer vara säkerhet, integritet, skalbarhet och prestanda i e-postarbetet. Marknadsförare behöver lära sig att använda applikationer som viktiga redskap för att utföra sina kampanjer och slutligen kundrelationer online. Vidare måste de bygga förtroende för e-postmarknadsföringsbudskap för att uppnå ett gott resultat. Ett av de bästa sätten att göra detta på är att använda sig av standarden dubbel opt-in när man ber om lov. Med denna standard kommer framtida mottagare först bli ombedda att aktivt konfirmera sin villighet att ta emot särskild e-post innan deras adress läggs till företagets utskickslista och på så sätt endast nå de personer som faktiskt vill ha meddelandet.

L-Softs tre steg till framgångsrik e-postmarknadsföring:

1. Bygg upp e-postlistor själv
Ifall du bygger dina listor internt, trots att det tar tid, så blir kvaliteten på din mottagarlista hög. Du kommer äga och kontrollera tillståndet och listanvändandet till 100 procent. Du kan locka nya prenumeranter på internet och genom traditionella marknadsföringsaktiviteter.

2. Be om lov, bekräfta samtycket för framtida e-postutskick
Följ alltid den gyllene regeln om opt-in, även vid marknadsföring till företagsadresser. När e-postmeddelanden är något kunden efterfrågar blir resultatet bättre.

3. Se till att varje meddelande är relevant och av värde
Innehållet i varje meddelande bestämmer resultatet och det är en konst att effektivt förmedla mervärdet för mottagaren i varje utskick. När meddelandet är väntat och intressant kommer mottagaren uppmärksamma det betydligt mer. Därför bör man planera och testa sina kampanjer noga. Mät och utvärdera effektiviteten av dina kampanjer kontinuerligt för att utveckla framtida kampanjer.

För mer information, vänligen kontakta:

L-Soft Sweden AB
Outi Tuomaala
+46-8-50709911
https://www.lsoft.com/contact/econtact.asp?id=pressinfo


LISTSERV is a registered trademark licensed to L-Soft international, Inc.

See Guidelines for Proper Usage of the LISTSERV Trademark for more details.

All other trademarks, both marked and unmarked, are the property of their respective owners.


Menu